Leveringsvoorwaarden:

Artikel 1. Definities
1. Verkoper en Koper:


KC's Bakery
Tijsjesdijk 7
3161 CV Rhoon


Hierna te noemen “verkoper” exploiterende de in 1.1 genoemde handsels, merk en domeinnamen.

1.1. Handelsnamen
Deze voorwaarden zijn opgesteld voor de volgende handelsnamen en domeinnamen.

1.1. KC's Bakery
https://kcs-bakery.nl   

http://www.kcsbakery.nl


1.2 Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verkoper  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle door Verkoper gedane aanbiedingen zijn  vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Een overeenkomst tussen Verkoper en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Verkoper is bevestigd, en/of doordat Verkoper geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
4.2 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Artikel 5. Levering
5.1 Verkoper streeft er naar om uw bestelling binnen 7 werkdagen af te leveren met een maximale levertijd van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan zsm. op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling te annuleren. Bij annulering van consumentenorders, zal Verkoper binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten. Dit conform de wet: “Koop op afstand” Bedrijven met Kamer van Koophandel zijn uitgesloten voor de wet koop op afstand.
5.2 In het geval van pakketverzending; de leveringsplicht van Verkoper zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. De track en tracé status geldt hierbij als bewijs. In het geval van brievenbuspost geldt de administratie van Verkoper als bewijs.
5.3 In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.
5.4 Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang
6.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Verkoper, blijft het geleverde eigendom van Verkoper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
6.2 Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.

Artikel  7. Aansprakelijkheid
7.1 Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor Verkoper aansprakelijk is, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
7.2 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het factuurbedrag.
7.3 Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Verkoper noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Verkoper verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Verkoper.
7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur en dergelijke, welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
7.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper of haar werknemers.

Artikel 8. Betaling
8.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden vóór levering, op door verkoper aangeboden betaalmodules, waar de koper kan kiezen uit:
- Vooruitbeteling per Bank
- Ideal
- Pay-pal

 
8.2 Indien Verkoper het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen na plaatsing van de order van koper heeft ontvangen, wordt de order geannuleerd en de koopovereenkomst ontbonden. 

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Verkoper wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Verkoper redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
9.2 In geval van overmacht is Verkoper gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Verkoper tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.
 
 
9.3 Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
9.4 Bij beëindiging als voren bedoeld is Verkoper gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Verkoper niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

Artikel 10. Klachten
10.1 Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
10.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 1 dag na ontvangst der zaken ter kennis van Verkoper zijn gebracht.
10.3 Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Verkoper zijn gebracht.
10.4 Indien de klacht door Verkoper juist wordt bevonden, zal Verkoper de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
10.5 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben gewijzigd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Verkoper is geschied.
10.5 Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Verkoper te zijn gebracht.
10.6 Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Verkoper in behandeling genomen.
10.7 Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 8 te betalen.
10.8 Klachten kunt u per mail zenden aan webshop@foodgilde.nl of telefonisch via telefoonnummer
06-15529886 (tijdens kantooruren)

Artikel 11. Merk- en handelsnaam
11.1 Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Verkoper in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper.
11.2 Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Verkoper nauwgezet opvolgen.

Artikel 12. Retourzendingen, Recht van retour
12.1 De aangeboden producten van Verkoper vallen binnen de Wet Koop op Afstand onder de categorie producten die na opening snel kunnen bederven of verouderen. Indien u het vermoeden heeft dat er bederf, gisting, schimmel en of andere afwijkingen zijn ontstaan in het geleverde product, kunt u dit kenbaar maken zoals beschreven in Artikel: 10.8. Voor het deel wat niet onder deze categorie valt wordt in navolgende punten beschreven. Conform de wet koop op afstand geld er geen afkoelingsperiode omdat aangeboden goederen levennsmiddelen betreffen,
12.2 Retourzendingen zijn uitsluitend mogelijk,  voor producten niet zijnde levensmiddelen, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn. Hierbij geldt nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Verkoper worden afgeleverd. Dit conform de Wet Koop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen de artikelen helaas niet teruggenomen worden en de betaling niet ongedaan gemaakt worden .


12.3 De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. Verkoper restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.
12.4 Indien retourzendingen zonder toestemming van Verkoper geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
12.5 Retourzendingen zonder toestemming van Verkoper ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.
12.6 In het geval van een gegronde retourzending sprake is zal door Verkoper het volledig betaalde bedrag, zonder verzendkosten, binnen 14 dagen aan de koper worden uitgekeerd. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door Verkoper in Artikel 1 genoemd adres.
12.8 In het geval van ongewenste producten dient dit binnen 7 dagen aan Verkoper gemeld te worden. De producten dienen in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongeopend en ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden.

 

Artikel 13.

Annulering Workshops 

13.1 Indien er om welke reden dan ook een reeds betaalde workshop of Kinderfeest vervalt vanaf de zijde van de koper, zal deze zelf voor vervanging dienen te zorgen. Indien dit niet lukt crediteren wij:

7-14 dagen voor de aanvang: 75% van het order bedrag

3-6 dagen voor aanvang: 50% van het order bedrag

0-3 dagen voor aanvang 25% van het order bedrag

Voor afmelding van een individu dient men zelf voor vervanging te zorgen.

 

Artikel 14:

Aansprakelijkheden

Foodgilde BV is generlei aansprakelijk voor:

14.1 Ongevallen en/of schades van/aan personen en/of Materialen zoals kleding tijdens, voor aanvang of na afloop van workshops of Kinderfeestjes. Dit geldt voor in de workshopruimte, maar ook op de terreinen van kc's bakery en de openbare weg en de ruimtes, gebouwen en terreinen die gehuurd worden door Foodgilde BV voor workshops of evenementen. Indien er een evenement geboekt wordt met minderjarigen zullen deze moeten worden begeleid door minimaal 1 volwassene, welke volmacht heeft over het handelen van de minderjarige(n).

14.2 De gebruiker welke schade veroorzaakt aan aan eigendommen, zoals inventaris, gebruiksmaterialen , opstallen e.d.  van of gehuurd door Foodgilde BV hodn KC's Bakery, is aansprakelijk voor deze schade.

14.3 Een  kinderfeest of workshop is heel leuk en gezellig. Foodgilde Bv en voor haar werkzame personen hebben geen pedagogische achtergrond, en zullen dan ook geen correctieve maatregelen nemen ten opzichte van minderjarigen. Hiervoor zijn ouders en/of begeleiders ten alle tijde verantwoordelijk

 



Artikel 15. Toepasselijk recht
156.1 Op alle met Verkoper aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Exploitant van de webshop, winkel en website

Foodgilde Bv hodn KC's Bakery
Tijsjesdijk 7
3161 Cv Rhoon

l

 

 

Privacy Statement

Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery

gevestigd aan Tijsjesdijk 7

3161 CV Rhoon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.kcs-bakery.nl

https://www.kcsbakery.nl

kc’s Bakery.nl

Tijsjesdijk 7

3161 CV Rhoon 010-7370865

Persoonsgegevens die wij verwerken
Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kcsbakery.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

Naam, Adres, Huisnummmer, Telefoonnummer, E-mailadres 7 jaar in verband met de belastingwetgeving.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kcsbakery.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Foodgilde BV hodn Kc’s Bakery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kcsbakery.nl